POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


← OSTATNÍ INFORMACE Stáhnout v .pdf

 

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Podmínky a práva odstoupení od smlouvy je detailně popsáno v bodě 2 článku VI. Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") prodávajícího Quickster s.r.o., Italská 2315, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 08640599, datová schránka: 867f55s, spisová značka: C 322459 - Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“), a popisuje podmínky a práva spotřebitele při odstoupení od smlouvy pro zboží pořízené v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese help-man.cz.
  2. Kupující je povinen se seznámit s VOP ještě před objednáním zboží. Definice pojmů ve VOP mají přednost před definicemi v tomto Poučení. Pokud není pojem definován ani ve VOP, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

II.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

III.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  3. Pokud jste požádal/a, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval/a o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Poučením dotčena.

 

Toto Poučení je platné od 12. 12. 2020.


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.