FSC - Forest Stewardship Council

fsc

 

Toto logo identifikuje dřevěné produkty z dobře obhospodařovaných lesů nezávisle certifikovaných v souladu s pravidly FSC.

 

Forest Stewardship Council (FSC, česky něco jako "Rada lesního dozoru") je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1993 v německém Bonnu. Uděluje tuto značku výrobkům, které vznikly v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření. Posláním FSC je podporovat environmentálně přiměřené, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření se světovými lesy.

 

Cíle FSC jsou:

 1. Pokrok v globálně odpovědném hospodaření s lesy.
 2. Zajištění spravedlivého přístupu k výhodám systémů FSC.
 3. Zajištění integrity, důvěryhodnosti a transparentnosti systému FSC.
 4. Vytváření obchodní hodnoty produktů z lesů certifikovaných FSC.
 5. Posílit globální síť tak, aby bylo dosaženo cílů 1 až 4.

 

K dosažení svého poslání vyvinula FSC sadu 10 principů a 57 kritérií, která se vztahují na lesy s certifikací FSC po celém světě.

 1. Dodržování zákonů
  • Organizace dodržuje všechny platné zákony, předpisy a vnitrostátní ratifikované mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody.
 2. Práva pracovníků a podmínky zaměstnání
  • Organizace udržuje nebo zvyšuje sociální a ekonomický blahobyt pracovníků.
 3. Práva původních obyvatel
  • Organizace musí identifikovat a dodržovat zákonná a jiná práva domorodých obyvatel na vlastnictví, využívání a správu půdy, území a zdrojů ovlivněných činnostmi organizace.
 4. Vztahy komunity
  • Organizace přispívá k udržení nebo posílení sociálního a hospodářského blahobytu místních komunit.
 5. Výhody z lesa
  • Organizace účinně řídí řadu různých produktů a služeb managementu, aby si udržela nebo zvýšila dlouhodobou ekonomickou životaschopnost a řadu environmentálních a sociálních výhod.
 6. Environmentální hodnoty a dopad
  • Organizace udržuje, zachovává a/nebo obnovuje ekosystémové služby a environmentální hodnoty managementu a vyhýbá se, napravuje nebo zmírňuje negativní dopady na životní prostředí.
 7. Plánování řízení
  • Organizace musí mít plán řízení v souladu se svou politikou a cíli a přiměřený rozsahu, intenzitě a rizikům svých řídících činností. Plán řízení se provádí a udržuje na základě informací o monitorování s cílem podpořit adaptivní řízení. Související plánovací a procedurální dokumentace musí být dostatečná k tomu, aby vedla zaměstnance, informovala zúčastněné strany a odůvodnila rozhodnutí managementu.
 8. Monitorování a hodnocení
  • Organizace demonstruje, že pokrok směrem k dosažení cílů řízení, dopadů řídících činností a stavu managementu je monitorován a hodnocen úměrně rozsahu, intenzitě a riziku řídících činností, aby bylo možné zavést adaptivní řízení.
 9. Vysoké hodnoty zachování
  • Organizace udržuje a/nebo zvyšuje hodnoty zachování v management pomocí přístupu předběžné opatrnosti.
 10. Realizace řídících činností
  • Řídící činnosti prováděné organizací pro management nebo pro ni musí být vybírány a prováděny v souladu s hospodářskou, environmentální a sociální politikou a cíli organizace a v souladu se zásadami a kritérii společně.

 

 

Zdroj: fsc.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.