Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

FSC - Forest Stewardship Council

fsc

 

Toto logo identifikuje dřevěné produkty z dobře obhospodařovaných lesů nezávisle certifikovaných v souladu s pravidly FSC.

 

Forest Stewardship Council (FSC, česky něco jako "Rada lesního dozoru") je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1993 v německém Bonnu. Uděluje tuto značku výrobkům, které vznikly v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření. Posláním FSC je podporovat environmentálně přiměřené, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření se světovými lesy.

 

Cíle FSC jsou:

 1. Pokrok v globálně odpovědném hospodaření s lesy.
 2. Zajištění spravedlivého přístupu k výhodám systémů FSC.
 3. Zajištění integrity, důvěryhodnosti a transparentnosti systému FSC.
 4. Vytváření obchodní hodnoty produktů z lesů certifikovaných FSC.
 5. Posílit globální síť tak, aby bylo dosaženo cílů 1 až 4.

 

K dosažení svého poslání vyvinula FSC sadu 10 principů a 57 kritérií, která se vztahují na lesy s certifikací FSC po celém světě.

 1. Dodržování zákonů
  • Organizace dodržuje všechny platné zákony, předpisy a vnitrostátní ratifikované mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody.
 2. Práva pracovníků a podmínky zaměstnání
  • Organizace udržuje nebo zvyšuje sociální a ekonomický blahobyt pracovníků.
 3. Práva původních obyvatel
  • Organizace musí identifikovat a dodržovat zákonná a jiná práva domorodých obyvatel na vlastnictví, využívání a správu půdy, území a zdrojů ovlivněných činnostmi organizace.
 4. Vztahy komunity
  • Organizace přispívá k udržení nebo posílení sociálního a hospodářského blahobytu místních komunit.
 5. Výhody z lesa
  • Organizace účinně řídí řadu různých produktů a služeb managementu, aby si udržela nebo zvýšila dlouhodobou ekonomickou životaschopnost a řadu environmentálních a sociálních výhod.
 6. Environmentální hodnoty a dopad
  • Organizace udržuje, zachovává a/nebo obnovuje ekosystémové služby a environmentální hodnoty managementu a vyhýbá se, napravuje nebo zmírňuje negativní dopady na životní prostředí.
 7. Plánování řízení
  • Organizace musí mít plán řízení v souladu se svou politikou a cíli a přiměřený rozsahu, intenzitě a rizikům svých řídících činností. Plán řízení se provádí a udržuje na základě informací o monitorování s cílem podpořit adaptivní řízení. Související plánovací a procedurální dokumentace musí být dostatečná k tomu, aby vedla zaměstnance, informovala zúčastněné strany a odůvodnila rozhodnutí managementu.
 8. Monitorování a hodnocení
  • Organizace demonstruje, že pokrok směrem k dosažení cílů řízení, dopadů řídících činností a stavu managementu je monitorován a hodnocen úměrně rozsahu, intenzitě a riziku řídících činností, aby bylo možné zavést adaptivní řízení.
 9. Vysoké hodnoty zachování
  • Organizace udržuje a/nebo zvyšuje hodnoty zachování v management pomocí přístupu předběžné opatrnosti.
 10. Realizace řídících činností
  • Řídící činnosti prováděné organizací pro management nebo pro ni musí být vybírány a prováděny v souladu s hospodářskou, environmentální a sociální politikou a cíli organizace a v souladu se zásadami a kritérii společně.

 

 

Zdroj: fsc.org

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.