Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

Přeškrtnutá popelnice

WEEE

 

Symbol znamená, že produkt nelze vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Musíme jej odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce. Vyskytuje se na výrobcích, které nesmí skončit ve směsném odpadu – jde o nejrůznější chemikálie, barvy, toxické a dráždivé látky ale i elektrozařízení a baterie.

 

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, anglicky The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE Directive) byla přijata 27. ledna 2003 společně se směrnicí o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS). Směrnice byla novelizována jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012.  

 

Odůvodnění směrnice je dvojí. Vzhledem k rostoucí produkci a spotřebě elektrických a elektronických zařízení vzniká potřeba chránit životní prostředí před tímto druhem odpadu, protože ani běžné způsoby zpracování komunálního odpadu nelikvidují látky v zařízení obsažené uspokojivým způsobem. Elektrozařízení obsahují nejen látky nevhodné nebo nebezpečné pro životní prostředí, ale i poměrně vzácné. Druhým důvodem je tedy získání druhotných surovin.

 

Řešením je zavedení odděleného systému sběru elektroodpadů a vybudování recyklačních linek. Směrnice kromě tohoto řeší i cílové kvóty elektroodpadu předaného k recyklaci a problematiku kolem transportu elektroodpadu.

 

Symbol přijatý Evropskou radou pro nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními zahrnuje přeškrtnutý koš na kolečkách s jednou černou čarou nebo pod ní. Černá čára označuje, že zboží bylo uvedeno na trh po roce 2005, kdy směrnice vstoupila v platnost. Zboží bez černé čáry bylo vyrobeno v letech 2002 až 2005. V takových případech se s ním zachází jako s „historickým OEEZ“.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org a en.wikipedia.org

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.