Přeškrtnutá popelnice

WEEE

 

Symbol znamená, že produkt nelze vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Musíme jej odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce. Vyskytuje se na výrobcích, které nesmí skončit ve směsném odpadu – jde o nejrůznější chemikálie, barvy, toxické a dráždivé látky ale i elektrozařízení a baterie.

 

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, anglicky The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE Directive) byla přijata 27. ledna 2003 společně se směrnicí o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS). Směrnice byla novelizována jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012.  

 

Odůvodnění směrnice je dvojí. Vzhledem k rostoucí produkci a spotřebě elektrických a elektronických zařízení vzniká potřeba chránit životní prostředí před tímto druhem odpadu, protože ani běžné způsoby zpracování komunálního odpadu nelikvidují látky v zařízení obsažené uspokojivým způsobem. Elektrozařízení obsahují nejen látky nevhodné nebo nebezpečné pro životní prostředí, ale i poměrně vzácné. Druhým důvodem je tedy získání druhotných surovin.

 

Řešením je zavedení odděleného systému sběru elektroodpadů a vybudování recyklačních linek. Směrnice kromě tohoto řeší i cílové kvóty elektroodpadu předaného k recyklaci a problematiku kolem transportu elektroodpadu.

 

Symbol přijatý Evropskou radou pro nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními zahrnuje přeškrtnutý koš na kolečkách s jednou černou čarou nebo pod ní. Černá čára označuje, že zboží bylo uvedeno na trh po roce 2005, kdy směrnice vstoupila v platnost. Zboží bez černé čáry bylo vyrobeno v letech 2002 až 2005. V takových případech se s ním zachází jako s „historickým OEEZ“.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org a en.wikipedia.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.